ZASADY WSPÓŁPRACY


Współpraca z każdym Klientem rozpo­czyna się rozmową, w czasie której Klient przedstawia swój problem w taki sposób, w jaki go postrzega. Bardzo często rozmowa pomaga ujawnić i uświa­domić Klientowi również te problemy i uwarun­kowania, których Klient aktualnie sam nie odczuwa.


Po zdefiniowaniu problemu:

  • w przypadku usługi pole­ga­jącej na ustnym udzie­leniu porady i konsul­tacji – przystę­puję do ustnego przedsta­wienia stano­wiska, opar­tego na obowią­zujących przepisach oraz orzecz­nictwie, a zakres usługi oraz kwota uzgod­nio­nego wynag­ro­dzenia są opi­sy­wane w wysta­wionej fakturze;
  • w przypadku usługi, której zakres jest złożony i wyma­ga­jący dłuższego okresu czasu pracy, wspólnie z Klientem określam zakres zlecenia i przedmiotu usługi, a także strategię i terminy działania, co jest opi­sy­wane w umowie zlecenia oraz udzie­lanym pełnomocnictwie.

Oznacza to uzys­kanie pełnej akcep­tacji Klienta zarówno co do zasady reali­zacji zlecenia jak i wyso­kości propono­wanego wynagrodzenia.

Klient jest również infor­mo­wany o wyso­kości przewi­dy­wanych innych wydatków, koniecznych i niezbędnych do ponie­sienia, w szczególności o wyso­kości opłat nota­rialnych, sądowych lub kancelaryjnych.

Po usta­leniu powyż­szego przystę­puję do usta­lenia wykazu dokumentów koniecznych i niezbędnych dla prowa­dzenia sprawy, adresów stron i świadków (w przypadku spraw spornych, w tym sądowych) oraz terminu, w którym Klient powinien te doku­menty i infor­macje przedstawić.

Po skomple­to­waniu dokumentów przystę­puję do mery­to­rycznych opracowań.

W każdym przypadku Klient jest infor­mo­wany o treści przygoto­wanego opra­co­wania (pozwu, pisma, ape­lacji, odwo­łania, wniosku, projektu ugody lub umowy itp.) przed wysłaniem do adre­sata, a wysłanie poprze­dzane jest uzys­kaniem akcep­tacji Klienta co do treści.
W każdym etapie sprawy Klient jest infor­mo­wany ustnie o przebiegu sprawy, a w przypadku rozpraw sądowych – otrzy­muje pisemną notatkę.

Po zakoń­czeniu sprawy w danej instancji czy też po danym zasad­niczym etapie sprawy, Klient otrzy­muje infor­mację o treści orze­czenia albo innego doku­mentu i wspólnie ze mną podej­muje decyzję co do dalszego toku postępowania.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
tel. 505 025 718
info@teresaloga.pl

Wizyty w terminach uzgodnionych telefonicznie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY