ZASADY ROZLICZEŃ


Rozli­czenia z Klientem są negoc­jo­wane oraz zależą od rodzaju i zakresu współpracy.Rozli­czenia z Klientem są negoc­jo­wane oraz zależą od rodzaju i zakresu współpracy. W odnie­sieniu do stałej obsługi prawnej – z reguły propo­nuję wynag­ro­dzenie ryczał­towe, okreś­lone w stałej kwocie, skalku­lo­wanej dla konkretnej ilości godzin pracy w każdym miesiącu dla danego Klienta; usta­lone wynag­ro­dzenie ryczał­towe nie obej­muje kosztów wyjazdów poza granice Warszawy oraz wynag­ro­dzenia za prowa­dzenie spraw sądowych przed sądem, w których koszty zastępstwa proce­so­wego określa aktualnie obowią­zujące Rozpo­rzą­dzenie Ministra Sprawied­li­wości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz pono­szenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzie­lonej przez radcę prawnego ustano­wionego z urzędu /Dz. U. Nr 163 z 2002 roku poz. 1349 ze zm./

W odnie­sieniu do umów zlecenia – okazjonalnych, zawie­ranych w związku ze zleceniem doty­czącym konkretnej sprawy, sporzą­dzenia konkret­nego projektu umowy, opinii, konsul­tacji, opra­co­wania pozwu, ape­lacji i t. p. oraz prowa­dzenia sprawy i reprezen­towania Klienta – wynag­ro­dzenie Kance­larii jest okreś­lane i negoc­jo­wane indy­wi­dualnie, między innymi w oparciu o tabelę opłat za czynności radców prawnych, aktualnie regu­lo­waną treścią rozpo­rzą­dzenia Ministra Sprawied­li­wości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz pono­szenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzie­lonej przez radcę prawnego ustano­wionego z urzędu /Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm./

W odnie­sieniu do zlecenia doty­czą­cego konsultacji i porady prawnej, propo­no­wana przez Kance­larię wysokość wynag­ro­dzenia wynosi 200,00 zł za 1 godzinę pracy, plus podatek VAT;

Wynag­ro­dzenie okreś­lone w powyżej opi­sany sposób nie obej­muje wynag­ro­dzenia za czas wyjazdu poza granice Warszawy oraz kosztów tego­ wyjazdu.

Istnieje możliwość negoc­jo­wania ceny oraz rozło­żenia większych płatności na raty.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
tel. 505 025 718
info@teresaloga.pl

Wizyty w terminach uzgodnionych telefonicznie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY