KLIENCI BIZNESOWI


Oferta dla Klientów bizne­sowych to obsługa prawna w zakresie prowa­dzonej działal­ności gospo­darczej, komplek­sowo lub okaz­jo­nalnie, w oparciu o prawne uregu­lowania, w tym:


PRAWO SPÓŁEK I KORPO­RA­CYJNE


 • Zakła­danie spółek – opraco­wywanie projektów umów, przedmiot działania, konsul­tacje, łączenie, przekształ­canie, wnioski do KRS, obsługa statu­towa, prowa­dzenie zgromadzeń, zmiany w umowie spółki, pozwy o wyłą­czenie wspólników, pozwy o odszko­do­wania, odpo­wie­dzialność zarządów i wspólników,
 • Likwi­do­wanie spółek – ana­liza stanu prawnego i faktycz­nego, porady i konsul­tacje, organi­zowanie zgromadzeń, projekty uchwał w związku z plano­wanym rozwią­zaniem spółki, pozwy o uchy­lenie uchwał, pozwy o stwierdzenie nieważ­ności uchwał, postę­po­wanie likwi­da­cyjne, pozew o rozwią­zanie spółki,
 • regu­lamin pracy zarządu, regu­lamin rady nadzorczej, regu­lamin zgromadzeń,
 • kontrakty,
 • upadłość i postę­po­wanie ukła­dowe – konsul­tacje, wnioski o upadłość;PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE


 • pozwy, pisma, ape­lacje, repre­zen­tacja w sądach i urzędach oraz wobec innych podmiotów, ugody,
 • sprawy sądowe przed sądami gospo­dar­czymi i cywil­nymi na terenie całego kraju,
 • ana­lizy i opinie prawne,
 • pomoc prawna – obrót : wierzy­tel­ności, prawa i roszczenia,
 • pomoc prawna – kupno, sprzedaż gruntów, sprzedaż budynków, sprzedaż lokali,
 • umowy, porady, negoc­jacje i konsul­tacje,
 • umowy najmu i dzierżawy – opraco­wywanie umów oraz konsul­tacje i porady,
 • postę­po­wanie egze­ku­cyjne, komor­nicy – pomoc prawne;
 • koncesje, zezwo­lenia – pomoc prawna w uzys­ki­waniu;


PRAWO BUDOW­LANE, PRAWO ADMINISTRACYJNE


 • roboty budow­lane, prace projek­towe – umowy o wyko­nanie, porady i konsul­tacje,
 • rozli­czenia i proto­koły,
 • pisma, wnioski, odwo­łania, zaża­lenia,
 • prowa­dzenie spraw, repre­zen­tacja w sądach i urzędach oraz wobec innych podmiotów,

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
tel. 505 025 718
tel. 22 654 67 03
info@teresaloga.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY